پس از رسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد.

برگ تشخیص مالیات عملکرد
برگ تشخیص مالیات حقوق
برگ تشخیص مالیات تکلیفی .

نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادر می گردند که مودی مالیات قابل پرداخت داشته باشد. درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام از موارد فوق صفر باشد برگ تشخیص برای آن صادر نمی گردد.

نکته2: تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی و حقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از 80 درصد جرایم می گردد.

نکته3: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ صورت می باشد