استفاده از حساب تعدیلات سنواتی به چه منظور صورت میگیرد ؟

وفق بند 37 استاندارد شماره 6 حسابداری :
تعدیلات‌ سنواتی‌ یعنی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود ( زیان ‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد ، به‌ اقلامی‌ محدود می‌شود که‌ از ” تغییر در رویه‌ حسابداری‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشی‌ گردد .

تامین اعتبار چیه و چه جوریه؟

تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .