✅ تهاتر کردن درآمد و هزینه

بر اساس استاندار حسابداری ایران، دارائی ها و بدهی ها به طور مطلق، درآمد ها و هزینه ها به طور نسبی با یکدیگر تهاتر نمی شود، مگر اینکه در هر چهار مورد تهاتر آنها طبق استاندارد حسابداری دیگری الزامی یا مجاز باشد.

🔻 اقلام درآمد و هزینه تنها زمانی باید تهاتر شود که :

1-یک استاندارد حسابداری تهاتر مزبور را الزامی یا مجاز کرده باشد.2- درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی که از معاملات و رویدادهای واحد یا مشابه حاصل می شود، با اهمیت نباشد.

📌نکته : بر اساس استاندار حسابداری ایران، گزارش خالص دارایی ها یعنی دارایی ها پس از کسر اقلام کاهنده مربوط ( نظیر ذخیره کاهش ارزش موجودی های مواد و کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود.) تهاتر نیست.

📌نکته : تهاتر درآمدها و هزینه های حاصل از فروش موجودی کالا ( درآمد فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته ) صحیح نیست.