نرخ مالیات اشخاص حقوقی

💠مطابق ماده ١٠۵ ق.م.م :

🖌 مالیات عملکرد شرکتها و اشخاص حقوقی ایرانی ٢۵٪‏ درامد فعالیتهای انتفاعی در ایران یا خارج پس از کسر معافیتهای قانونی می باشد.

📣موارد استثناء از این نرخ به شرح زیر است :

⬅️١- مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا از ایران به نرخ پنج (۵) درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد. (ماده ١١٣)

⬅️٢- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو (٢) درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. (تبصره ۵ ماده ١٠٩)

⬅️٣- درامد ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(٢۵٪‏) تخفیف از نرخ این ماده میباشند یعنی نرخ ( ٢۵٪‏ * ٧۵٪‏ )برابر با ١٨.٧۵٪‏ استفاده خواهد شد. (تبصره ۶)

⬅️۴- به ازای هر ده درصد(١٠٪‏) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایٔه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. (تبصره ٧)

🔺 نکته 1 : اشخاص حقوقی خارجی بابت درامدهایی که در ایران کسب میکنند نیز مشمول مالیات به نرخ ٢۵٪‏ می باشند.

🔺نکته ٢ : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

🔺 نکته ٣ : طبق تصریح بخشنامه شماره ٢٠٠.٩۴.۵٢ مورخ ٩۴.٠۵.١٣ فقط درآمد “ابرازی” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(٢۵٪‏) تخفیف از نرخ این ماده میباشد و درآمدهای کتمان شده، هزینه­های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ ٢۵٪‏ مشمول مالیات می­باشد.

🔺 نکته ۴ : طبق تصریح رای شماره ١۴٣٠٢/٢٠١ مورخ ١٣٨٨.٠٨.٠٣ شورای عالی مالیاتی نرخ درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی همان ٢۵٪‏ می باشد.