درگزارشات فصلی این نکات باید رعایت شود:

فروش کالای انجام شده :

1️⃣ اشخاص حقیقی ماده ٨١:مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت شود.

2️⃣ کمترازحدنصاب شخص حقیقی :مواردکامل باید ثبت شود.

3️⃣ کمتر‌ از حدنصاب شخص خقوقی:مواردکامل باید ثبت شود.

4️⃣ مودیانی که ملزم به ثبت نام نمیباشند:چه ایرانی چه خارجی :مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت میشود.

5️⃣ مصرف کننده نهایی :
مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت میشود.

6️⃣ اشخاص خارجی فاقد اقامت :با کدفراگیروکوتاژوگمرک ثبت میشوند.

7️⃣ معاملات ارزی :نوع ارز/نرخ ارز/مقدارارزثبت میشود.

8️⃣ امتناع نداریم