اگر حسابدارید به این نکات توجه کنید:

با توجه به اینکه حسابداری یک فن است و میتوان در آن از راههای مختلف به نتیجه رسید (با در نظر گرفتن استانداردهای حسابداری) و مهمتر اینکه قلب تپنده هر شرکت میباشد که میتواند با ارائه گزارشهای درست راه پیشرفت شرکت را هموار سازد و همچنین با ثبت و ضبط اطلاعات جلوی ضرر شرکت را گرفته و به سود دهی برساند و همچنین باعث میگردد که اختلاف با خریداران و مشتریان به صفر برسد، لذا انجام یک سری امور باعث میگردد که این کارها بهینه شده و زودتر به نتیجه دلخواه برسند که سعی کردهایم در ذیل به طور کامل در مورد آن توضیح دهیم و به عبارتی بگوییم دلایل موفقیت یک حسابدار چیست؟
۱ -تهیه سیستم مالی و ایجاد شرکت در سیستم و تهیه کدینگ مناسب جهت شغل کارفرما و گرفتن بکاپ اطلاعات به روز
۲ -دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل رعایت ماده ۲۷۲ ق م م و دریافت اظهارنامه سال قبل، تطبیق با هم و تهیه سند افتتاحیه (لازم به ذکر است در شرکتهای تازه افتتاح شده این بخش از کار شامل سرمایه و هزینههای ایجاد میباشد و همچنین در شرکتهای دو دفتره معمولا تطبیق با اظهارنامه ندارد.)
۳ -دریافت یوزرنیم و پسوردهای مالیاتی (ارزش افزوده) در صورتیکه نداشته باشید و در صورتی که داشته باشید بررسی مینمائید اطلاعات درست باشد تا در زمان ارسال اطلاعات به وزارت دارایی با مشکل برخورد نکنید.
۴ -دریافت یوزرنیم و پسووردهای مالیاتی (کداقتصادی) در صورتی که نداشته باشید و در صورتی که داشته باشید بررسی مینمائید اطلاعات درست باشد تا در زمان ارسال اطلاعات به وزارت دارایی با مشکل برخورد نکنید.
۵ -بررسی قراردادهای منعقده با نمایندگیها یا پیمانکاران و بررسی مفادی که باید انجام میشده که آیا انجام شده یا خیر و آیا کاری برای انجام باقی مانده یا خیر؟
۶ -دریافت لیست گردش بانکها و مطابقت مانده بانکها با مانده سیستم و کنترل عدم بستانکاری با حسابها و رفع مغایرتها.
۷ -تهیه جدول و صورت ریز اسناد پرداختنی و بررسی چکهای سال قبل که اگر با پرینت بانک پاس شدهاند و در سیستم اعمال نشده یا برگشتی اصلاحات انجام شود.
۸ -تهیه کاربرگ تسهیلات بانکی و ثبت اقساطی که ثبت نگردیده است. (توجه کنید که حتما اگر جرائمی داشته حتما در سیستم ثبت گردد.)
۹ -تهیه و ثبت کاربرگ ۱۲ماهه لیست حقوق و دستمزد به همراه مزایا (کسر مساعدهها از حساب کارکنان و…) و عیدی و مغایرتگیری با سیستم و اینکه آیا مالیاتهای حقوق در سیستم مالیاتی کامل ثبت گردیده یا خیر و آیا بیمه اسفندماه بهعنوان بدهی شناخته و ثبت گردیده است یا خیر؟
۱۰ -کنترل لیستهای ارسال شده به همراه رسید اینترنتی تامین اجتماعی و مطابقت با دفاتر و دریافت برگه مفاصا از اداره بیمه و در صورت داشتن بدهی، بررسی و رفع بدهی (احتمال اینکه لیستی ارسال و در سیستم بیمه ثبت نگردیده باشد یا ترک کاری عمل نشده باشد و باعث بدهی برای شرکت شده باشد)
۱۱ -کاربرگ صورت وضعیت فروش به همراه آنالیز فروش/درآمدها با حوالههای صادره و مقایسه با اظهار نامههای ارزش افزوده که آیا درست ارسال گردیده یا خیر (البته این موضوع بهتر است در پایان هر فصل و زمان ارسال معاملات فصلی بررسی گردد چون بعد از ثبت در سیستم معاملات فصلی امکان اصلاح وجود ندارد.)
۱۲ -کاربرگ تهیه ضمانت قراردادها و ثبت در حسابهای انتظامی
۱۳ -بررسی حسابهای جاری شرکاء
۱۴ -کنترل حسابهای دریافتنی با ارسال تاییدیه حساب به مشتریان، دریافت تاییدیه و در صورت داشتن مغایرت و رفع آن (قبل از ارسال تاییدیهها حساب پیش دریافتها را بررسی و در صورت لزوم به حسابهای دریافتنی انتقال داده شود) و حتما از لحاظ ماهیتی نیز باید کنترل گردد.
۱۵ -کنترل و تهیه کاربرگ ریز ثبت در سیستم دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود حتما باید جدول استهلاک هم تهیه شده باشد که بهعنوان هزینه استهلاک ثبت گردد. در ضمن در صورت مغایرت در داراییها حتما باید اطمینان حاصل شود آیا دارائی فروخته شده یا خرید جدیدی داشتهایم و یا دارایی اسقاط نگردیده باشد.
۱۶ -صورت ریز بیمهنامههای صادره در خصوص بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت و سایر بررسی که آیا مدت آن سررسید نگردیده باشد.
۱۷ -بررسی اسناد دریافتنی و مانده چکهای نزد صندوق و وصول چکهای طی دوره (اسناد دریافتنی نزد صندوق، مدیریت و…) و رفع مغایرتها
۱۸ -بررسی چکهای لاوصول و انتقال آن به حساب مطالبات مشکوکالوصول و یا سوخت .
۱۹ -بررسی ثبتهای ارزش افزوده و پرداختیهای آنان در خصوص اعتبار مالیاتی خریدها
۲۰ -بررسی سند اختتامیه سال قبل و سند افتتاحیه سال جاری
۲۱ -بررسی سند پیش پرداختها و چگونگی هزینهی آنان و رفع مغایرتهای آن و انتقال به حسابهای مربوطه
مانند خرید مواد و کالا .
۲۲ -بررسی پیشپرداختهای مالیاتی و انتقال به کاربرگ مالیات به تفکیک نوع مالیات.