انواع مالبات

🔹 مالیات ابرازی: مالیاتی که مودی مالیاتی با در اظهارنامه تسلیمی ابراز می نماید. این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود و در غیر اینصورت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود.

🔹 مالیات تشخیصی: پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یت عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی ماموران مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین مالیات (و یا معاف از پرداخت مالیات) اقدام می گردد که به آن مالیات تشخیصی گفته میشود.

🔹 مالیات قطعی: اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراضی نکند و یا اینکه با مسئول مربوطه توافق در تعیین درآمد و میزان مالیات نماید و یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری نماید، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته خواهد شد.