✅ آشنایی با ثبت های محاسبه لیست حقوق و دستمزد:

🔹 بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد:
هزینه حقوق و دستمزد (بد)
بیمه سهم کارفرما (بس)
مالیات حقوق و دستمزد (بس)
وام (بس)
مساعده (بس)
بدهی به شرکت تعاونی (بس)
صندوق و اجرا (بس)
حقوق و دستمزد پرداختنی (بس)

🔹 بابت محاسبه و ثبت بیمه 3% و 20% پرداختنی:
هزینه ی بیمه های اجتماعی (بد)
بیمه اجتماعی پرداختنی (بس)
بیمه بیکاری پرداختنی (بس)

✅ آشنایی با ثبت های پرداخت حقوق و دستمزد:

🔹 بابت پرداخت بیمه های پرداختنی 3% و 20% و7% و حقوق و دستمزد کارگران موسسه:
حقوق و دستمزد پرداختنی (بد)
حساب بانک (بس)
بیمه اجتماعی پرداختنی (بس)
بیمه بیکاری پرداختنی (بس)
حساب بانک (بس)