✅ثبت حسابداری مالیات های تکلیفی:

اگر از مبلغ حق الزحمه کسر نمایید و فرض کنید 1000 ریال حق الزحمه پرداخت نمایید و مالیات آن را از شخص کسر نمایید به صورت زیر ثبت می زنید:
هزینه 1000
مالیات تکلیفی پرداختنی 30
بانک 970

اگر حق الزحمه به صورت خالص باشد و مالیات تکلیفی آن را هم خودتان پرداخت نمایید ، هزینه شما افزایش می یابد و ثبت به صورت زیر صادر می شود :
هزینه 1030
مالیات تکلیفی پرداختنی 30
بانک 1000