حق اولاد برای ۱۲روز چگونه محاسبه میشود؟

✔️ پاسخ
برای محاسبه حق الولاد از فرمول زیر استفاده می شود:

حق اولاد یا عائله مندی برای هرماه= حداقل حقوق وزارت کار به صورت ماهیانه × %۱۰ × تعداد فرزندان

۱/۱۱۱/۲۷۰= ۱۱/۱۱۲/۶۹۰× %۱۰ × ۱

اگر کارکرد کارگر کمتر از یک ماه باشد باید ابتدا مبلغ ماهانه را محاسبه نمود و سپس بر ۳۰ تقسیم نمود. در پایان آن را در تعداد کارکرد ضرب کرد. برای مثال اگر کارکرد کارگر ۱۲ روز باشد مثل زیر عمل می کنیم:

۳۷/۰۴۲ =۳۰ ÷ ۱/۱۱۱/۲۷۰

ریال ۴۴۴/۵۰۸ = ۱۲ × ۳۷

⁉️ پرسش
حق اولاد برای ۱۲روز چگونه محاسبه میشود؟

✔️ پاسخ
برای محاسبه حق الولاد از فرمول زیر استفاده می شود:

حق اولاد یا عائله مندی برای هرماه= حداقل حقوق وزارت کار به صورت ماهیانه × %۱۰ × تعداد فرزندان

۱/۱۱۱/۲۷۰= ۱۱/۱۱۲/۶۹۰× %۱۰ × ۱

اگر کارکرد کارگر کمتر از یک ماه باشد باید ابتدا مبلغ ماهانه را محاسبه نمود و سپس بر ۳۰ تقسیم نمود. در پایان آن را در تعداد کارکرد ضرب کزد. برای مثال اگر کارکرد کارگر ۱۲ روز باشد مثل زیر عمل می کنیم:

۳۷/۰۴۲ =۳۰ ÷ ۱/۱۱۱/۲۷۰

ریال ۴۴۴/۵۰۸ = ۱۲ × ۳۷