انواع حسابهای دفتر کل را از نظر انتقال دادن یا ندادن مانده انها به سال مالی بعد می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

حساب های دائمی

حساب های دائمی حساب هایی هستند که مانده انها به دوره مالی بعد منتقل می گردد.حساب های دائمی شامل دارایی ها ؛ بدهی ها و سرمایه می باشد. این حساب ها را حساب های تراز نامه ای نیز می گویند.

حساب های موقت

حساب های موقت حساب هایی هستند که در پایان دوره مالی بسته می شوند. حساب های موقت شامل حساب های درآمد ؛ هزینه و برداشت می باشند. به استثنای حساب برداشت این حساب ها را حساب های سود و زیانی نیز می گویند.

حساب های مختلط

حسابهای مختلط یعنی حسابهایی همچون پیش پرداختها ؛ پیش دریافت ها و ملزومات حسابهایی هستند که ممکن است قسمتی از مانده آنها به حسابهای سود و زیانی و بخشی از آن به ترازنامه متعلق باشد و در پایان دوره مالی باید مانده این حساب ها به حساب های تراز نامه ای و سود و زیانی تفکیک شود بنابراین زمانی که با انجام عمل حسابداری و ثبت در دفاتر و حسابها مانده حسابهای مختلط اصلاح می شود و به حساب های سود و زیانی و تراز نامه ای تبدیل می شود. در واقع اصلاحات و تعدیلات در پایان دوره مالی صورت پذیرفته است