? تفاوتهای بین تحریر دفاتر روزنامه و کل شرکتها و تحریر دفاتر درآمد و هزینه مشاغل بند ب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم است

? در شرکتها :
هدف از حسابداری رسیدن به صورت سود و زیان و پس از آن با کنارهم قرار دادن اقلام دارایی و بدهی و سرمایه (که خود سود و زیان سال جاری را نیز شامل می شود) به ترازنامه دست پیدا خواهیم کرد حال بگذریم از صورت جریان وجوه نقد و دیگر مواردی که باید سیستم حسابداری یک شرکت در پایان هر دوره مالی به هیئت مدیره ارائه دهد.

? درمشاغل :
بند ب ماده 95 ق.م.م به دفتری تحت عنوان “دفتر درآمد و هزینه” قید شده که شامل 6 ستون به نامهای:

1️⃣ خرید
2️⃣ هزینه
3️⃣ درآمد/فروش
4️⃣ دارایی های استهلاک پذیر
5️⃣ مالیان بر ارزش افزوده خرید/هزینه/دارایی
6️⃣ مالیات بر ارزش افزوده متعلق به درآمد/فروش

✅ جمع جبری موارد اول تا سوم نشان دهنده (صورت سود و زیان)

✅ مورد چهارم دارایی های جاری و غیر جاری استهلاک پذیر

✅ جمع جبری موارد پنجم و ششم نشان دهنده حساب بدهی تعهدی مؤدی در خصوص مالیات ارزش افزوده به دولت می باشد.