✅مفاصا حساب چیست

⭕️معنی لغوی «مفاصا حساب»

مفاصا در اصل به معنای تصفیه کردن می باشد و در واقع می توان گفت به معنای سندی است که پس از رسیدگی به حساب شخصی یا مالیات مؤدی مبنی بر تصفیه حساب او به وی می دهند.

⭕️مفاصا حساب بیمه

تسویه حساب برای انتقال، رهن قطعی، اجاره ملک انجام میگیرد که انتقال دهنده موظف می باشد که مفاصا حساب سازمان را دریافت و به انتقال گیرنده تأدیه نماید در صورتیکه انتقال گیرنده بدون گواهی سازمان معامله را انجام دهد مسئولیت تضامنی برای مطالبات خواهد داشت.

ماده (38): در موقع عقد هرگونه قرارداد مقاطعه واگذارنده مکلف می باشد که با پایان قرارداد نسبت به دریافت مفاصا حساب و ارائه آن به واگذارنده اقدام نماید که واگذارنده با دریافت مفاصا حساب نسبت به استرداد 5% مبلغ عملکرد و آخرین قسط در حق مقاطعه کار مفاصا حساب برای املاک در صدور سند رهن، اجاره، قطعی می باشد و برای قراردادهای مقاطعه کاری در خاتمه قرارداد می باشد.

⭕️مفاصا حساب در شرکتهای پیمانکاری

مراحل گرفتن مفاصا حساب در شرکت ها پیمانکاری برایتان توضیح می دهم امیدوارم که برایتان مفید باشد

اول بابت پیمانکار یک نامه از کارفرما به عنوان نامه پایان کار بگیرد که در آن مواردی مثل شروع و پایان مدت قرارداد – مبلغ ناخاص قرارداد- درصد مکانیکی و دستی کار- و اینکه تهیه چه مواردی بر عهده پیمانکار و چه مواردی بر عهده کارفرما بوده مشخص می نماید.

این نامه کارفرما خطاب به تامین اجتماعی می زد و در خواست مفاصا با آن شماره قرارداد منعقده با شما می کند

مرحله دوم شما نامه کارفرما برای واحد درامد تامین اجتماعی می برید و مسئول پرونده پیمان شما با توجه به اطلاعات نامه پایان کار کارفرما برای درصد مکانیکی کار شما 7/6% محاسبه و برای درصد دستی شما 16/7% محاسبه و 1/9 درصد مبلغ مفاصا حسابتان حق بیمه بیکاری برای شما محاسبه می کند و جمع این سه مورد می شود مبلغ مفاصا حساب شماکه هر چه تاکنون بیمه پیمان ماهیانه پرداخت نموده اید از مبلغ محاسبه شده کسر می کند و زمانیکه شما بقیه مبلغ پرداخت نماید می توانید مفاصا حساب بگیرد