معافیتهای مالیاتی حذف شده در پیش‌نویس مالیات بر مجموع درآمد

یکی از نکات مهم این پیش نویس بحث حذف و یا کاهش بسیاری از معافیت‌ها و مشوق‌هاست. در ادامه برخی از مهمترین این مشوقها ذکر شده است.

1-درآمد کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و طیور و زنبورعسل و… : طبق متن این پیش نویس معافیت اشخاص حقوقی برای درآمدهای حاصله از مشاغل یادشده حذف شده و معافیت اشخاص حقیقی تا 100 برابر معافیت پایه در نظر گرفته شده است.

2- درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستان ها و هتل ها : طبق متن قانون فعلی، درآمد فعالیتهای تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستانها و هتلها تا 5 سال از شروع فعالیت معاف از مالیات است؛ اما طبق پیش نویس جدید معافیت بیمارستانها و هتلها حذف شده و سرمایه‌گذاری تولیدی و معدنی به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می‌شود.

3- درآمد دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها و باشگاه های ورزشی: طبق متن پیش نویس لایحه، 50 درصد درآمد حاصل از فعالیت دانشگاه‌ها، آموزشگاه ها، مهد کودکها و باشگاه های ورزشی از مالیات معاف شده است.

4- معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری بر اساس پیش نویس لایحه، حذف شده است.

5- درآمد حاصل از صادرات: بر اساس پیش نویس لایحه، معافیت صادرات محصولات غیرخام به 50 درصد کاهش یافته و معافیت صادرات خام حذف شده است.

6-معافیت‌های مالیاتی کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و معافیت درآمد فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی حذف شده است.

7- معافیت مالیاتی درآمد 20 ساله در مناطق آزاد حذف شده است و به جای آن بخشودگی 50 درصد مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.

8-معافیت مالیاتی درآمد 15 ساله شرکتهای دانش بنیان حذف و بخشودگی 80 درصد مالیات بر درآمد لحاظ شده است.

9- همچنین معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز حذف شده است.