🌐 تعدیلات سنواتی

به موجب استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان گزارش عملکرد مالی ، تعدیلات سنواتی مستلزم ارائه مجدد ارقام سنوات قبل است . لذا در مواردی که این تعدیلات متضمن جریان وجوه نقد در دوره جاری نباشد ، در صورت جریان وجوه نقد دوره جاری انعکاس نمی یابد بلکه حسب مورد ارقام مقایسه ای صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی مربوط اصلاح می شود . از سوی دیگر آن بخش از تعدیلات سنواتی که متضمن جریان وجوه نقد طی دوره است بر حسب ماهیت در سرفصلهای اصلی مربوط در صورت جریان وجوه نقد (بدون ذکر عنوان تعدیلات سنواتی ) منظور می شود .

✅ نمونه تعدیلات نوع اول :

◾️تعدیل ذخیره استهلاک دارایی های ثابت مشهود
◾️اصلاح آثار انباشته ناشی از تغییر در رویه های حسابداری
◾️اصلاح اشتباهات ناشی از عدم ثبت فروش های نقدی در سنوات قبل

✅ نمونه تعدیلات نوع دوم :

پرداخت هزینه های عملیاتی و مالیات سنوات قبل در دوره جاری است که در ارتباط با آنها ذخیره ای در دوره مالی قبل در نظر گرفته نشده است .