✅ مشمولین ارسال فهرست معاملات.

🔹 ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است:

الف) کلیه اشخاص حقوقی.
ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند.
ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

🔹 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود.