✅ حق بیمه مشاغل

♨️ به درخواست اعضا ♨️

🔹 ٢٠٪؜ سهم کارفرما
🔹 ٣٪؜ بیمه بیکاری
🔹 ۴٪؜ مشاغل سخت و زیان آور
🔹 ٪۷ سهم کارگر

🔹 در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، دو بحث مطرح میشود:

۱) مشاغلی که کد آنها به عنوان مشاغل سخت و زیان اور تعریف شده و به صورت ماهانه در لیست بیمه محاسبه و پرداخت میشود، که مورد خاصی ندارد.(این شغلها بایستی توسط سازمان تامین اجتناعی تعریف شده و تایید شده باشند)

۲) مشاغلی که با درخواست بیمه شده به اداره کار محل کارگاه و طرح در کمیسیون تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استانی که متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان، اداره صنعت و معدن، نماینده تامین اجتماعی و نماینده فرمانداری است، تایید میشود. که معمولا با پایان خدمت بیمه شده مصادف است. و طی رای اداره کار به تامین اجتماعی ابلاغ میشود، و تامین اجتماعی طبق بخشنامه ۴٩/۵-۴٩/۶-۴٩/٧ نسبت به محاسبه حق بیمه ۴٪‏ اقدام میکند و به کارگاه مربوطه اعلامیه بدهی ابلاغ میکند، طبق بخشنامه ۴٩/۵ ماخذ محاسبه ۴٪‏ بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ، بیمه شده میباشد. طبق بند ٢-ه ماده ١۴٨ ق.م.م وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط جزو هزینه های قابل قبول میباشد.