✅خرید دارایی های ثابت

طبق بند(8) ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون، دارایی های ثابت اگر جزء اموال غیرمنقـول باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند در غیـر اینـصورت مـشمول ایـن نـوع مالیات می باشند. مثلاً ساختمان جزء اموال غیرمنقول بوده و از مالیات بـر ارزش افـزوده معـاف می باشد. ولی وسائط نقلیه جزء داراییهای ثابتی است که جزء اموال غیرمنقول نمی باشد.

❓مثال
شرکت فرهاد یک دستگاه آپارتمان جهت دفتر کار خود به قیمـت 5،000,000 ریـال بـدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده خریداری می کند.
⭕️ نحوه ثبت این خرید در دفاتر این مـؤدی بـه صورت زیر می باشد:

بدهکار:

ساختمان 5،000،000

بستانکار:
صندوق 5،000،000

❓مثال
شرکت امیر یک دستگاه یخچـال صـنعتی در تـاریخ پانزدهم مهرماه 94 از تـاجری کـه جـزو مؤدیـان مالیات محسوب می شود با قیمت 3,500,000 ریال (قبل از کسر مالیاتبرارزش_افزوده) خرید.

⭕️ نحـوه ثبـت حسابهای آن به شرح ذیل خواهد بود:

بدهکار:
ماشین آلات و تجهیزات 3,500,000

مالیات ارزش افزوده دریافتنی 315،000

بستانکار:
صندوق 3،815،000
✅ خرید کالا و خدمات مشمول مالیات، توسط مؤدی صاحب فعالیت مشمول مالیات

چنانچه مؤدی جزو مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده باشد و کالاها یا خدماتی کـه ارائـه مـی کنـد طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مالیات بر ارزش افزوده معاف نباشـد، بـه چنـد شرط می تواند اقدام به کسر مالیات پرداختی از مالیات دریافتی نماید
1) در صورتی که خریدهای مؤدی جزو فعالیتهای مشمول مالیات باشد
2) دوم آنکه هنگام خرید، فاکتور خرید را از فروشنده با تمام جزئیـات مربوطـه دریافـت کـرده باشید و فاکتور مذکور در اسناد حسابداری وی موجود باشد.
3) شخص فروشنده جزو مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده باشد.

❓مثال
شرکت پدیده که یک مؤدی مالیات بر ارزش افزوده است کالایی بـه ارزش 10,000,000 ریـال (قبل از کسر مالیات) از یک مؤدی مالیات بر ارزش افزوده خریده باشد و کالای خریداری شـده از مالیات بر ارزش افزوده معاف نباشد،
ثبت حسابداری آن به صورت ذیل خواهد بود:
مالیات بر ارزش افزوده
10,000,000 × 9% = 900،000

بدهکار:

خرید کالا 10,000,000

مالیات ارزش افزوده دریافتنی * 900،000

بستانکار:
صندوق 10,900,000

  • این مالیات در واقع به مؤدی دیگری پرداخت شده است و مـؤدی آنـرا از سـازمان امـور مالیـاتی کـشور دریافـت می کند.