دخائر طبق استاندارد های حسابداری یعنی چه و شامل چه مواردی میشود؟

جواب:
ذخایر، بدهیهایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی
میشوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای
تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل براورد باشد.
ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعدیل میشوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی
برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده میشود.

۱ -ذخیره تضمین محصولات
ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) بر مبنای ………. [درصد فروش سالانه محصولات مشمول تضمین] براورد و به حساب
گرفته میشود.

۲ -ذخیره قرادادهای زیانبار
قراردادهای زیانبار، قراردادهایی هستند که مخارج غیرقابل اجتناب آنها برای ایفای تعهدات ناشی از قراردادها، بیش از منافع
اقتصادی مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غیرقابل اجتناب قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد یعنی اقل
«زیان ناشی از اجرای قرارداد» و «مخارج جبران خسارت ناشی از ترک قرارداد» است. جهت کلیه قراردادهای زیانبار، ذخیره
لازم به میزان تعهد فعلی مربوط به زیان قراردادها، شناسایی میشود.

۳ -ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى مستمر براى هر سال خدمت
آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.