ثبت فاکتور بصورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی

۱) خریدها از اشخاص حقیقی باشد.

۲) در قالب تجمیعی هیچ فاکتور خریدی که ازشرکت ها باشد را نمی توانیم ثبت کنیم.

۳) نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم.

۴) تجمیعی یعنی وارد کردن فاکتورهای خرید از اشخاص حقیقی بدون شناسه ملی و کد اقتصادی بصورت یکجا و در یک رکورد در صورتیکه شرایط بالا را داشته باشد.

۵) اگر ۲ فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ آنها به تفکیک زیر حد نصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حد نصاب می رود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هر کدام یک رکورد گرفته شود.