✅ پایه سنوات کارگران با سابقه بیش از ۲ سال چگونه محاسبه می شود؟

🔹 مثالی برای درک بهتر موضوع کمک می کند. تصورکنید شخصی از اول مهر ماه ۱۳۹۴ در کارگاهی با قرارداد کار دائم و یا موقت استخدام شده است. مزد قانون کار روزانه و پایه سنوات قانون کار این فرد به صورت زیر خواهد بود.

۱) از اول مهر ۹۴ لغایت پایان ۹۴ حداقل مزد کارگران ۹۴ خواهد بود.

۲) از اول ۹۵ لغایت پایان مهر ۹۵ حداقل مزد ۹۵ خواهد بود.

۳) از ابتدای مهر ۱۳۹۵ پایه سنوات سال ۹۵ به این فرد تعلق می گیرد. بنابراین از ابتدای مهر ۹۵ لغایت پایان سال ۹۵ حداقل مزد ۹۵ به علاوه پایه سنوات ۹۵ به این فرد تعلق می گیرد.

۴) از ابتدای ۹۶ مزد روزانه این فرد و پایه سنوات به میزانی که در بخشامه مزد ۹۶ تعیین شده است افزایش خواهد یافت.

۵) از ابتدای مهر ۹۶ که سال کاری دوم این کارگر شروع می شود به موارد مشخص شده در بند قبلی پایه سنوات ۹۶ افزوده خواهد شد.