✅ حساب جاری شرکا

🔻حساب جاری شرکا یک حساب با ماهیت بستانکار می باشد
🔹در واقع جاری شرکا حسابی است که سهامداران در موقعیتهای لازم به شرکت نقدینگی تزریق مینماییند و بعد هم برداشت مینمایند و همین حساب به نوعی نقش تنخواه را بازی میکند در هر حال حسابداری باید خود را با این حالت تطبیق بدهد.
ماهیت این حساب دو سویه است ممکن است بعضی از شرکا طلبکار باشند و عده ای بدهکار

🔹اگر کسی برای کمک مالی شرکت نخواهد متوسل به تسهیلات بانکی شود و نقدینگی خود را برای مدتی به نقدینگی شرکت وواریز نماید ثبت سندی بدین حالت انجام می شود:
موجودی نقد یا بانک *
حسابهای پرداختنی یا جاری*

🔹در حالت دوم سهامداران مقداری از نقدینگی شرکت را برای خریدهای فوری برداشت مینماید که چنین ثبتی خواهد شد :
حساب دریافتنی یا جاری***
موجودی نقد یا بانک ***

🔹متاسفانه در بعضی از شرکتهای ساخت نرم افزارهای مالی این حساب را در گروه دارایی های جاری با ماهیت بدهکار طراحی و روانه بازار می کنند که این کار اشتباه است. این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت و شرکا را نشان میدهد.

🔹جاری شرکا عملا در بسیاری از شرکت ها ماهیت بستانکار دارد، اگرچه ماهیت بدهکار آن در صورتی که قابل اثبات باشد، (صرف نظر از برگشت هزینه های مالی در حسابرسی مالیاتی) مشکلی ایجاد نمی کند.

🔹به هر حال حساب جاری شرکا حسابی است که از نظر مقاصد مالیاتی حسابرسان مالیاتی و ممیزان روی آن توجه می کنند.

🔹افزایش در بستانکاری جاری شرکا (صرفا معاملات نقدی- مثل واریز وجه) در صورتی که عکس یک کاهش قبلی نباشد، به نوعی تامین مالی محسوب می شود و در فعالیت های تامین مالی طبقه بندی می شود.

🔹کاهش در بستانکاری جاری شرکا (صرفا معاملات نقدی – مثل برداشت وجه) در صورتی که عکس یک افزایش قبلی باشد، به نوعی باز پرداخت اصل تامین مالی محسوب می شود و در فعالیت های تامین مالی طبقه بندی می شود.

🔹کاهش در بستانکاری جاری شرکا (صرفا معاملات نقدی) در صورتی که عکس یک افزایش قبلی نباشد، به دو بعد منجر می شود،

🔹اگر بدهکار شدن بابت پرداخت سود باشد، آن بخش از مبلغ بدهکار باید در بخش بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی منظور شود.

🔹اگر بدهکار شدن عکس بستانکاری نباشد، (مثلا مانده جاری شرکا صفر باشد و بدهکار شود یا بدهکار باشد و مانده بدهکاری افزایش پیدا کند:

🔹این نوع فعالیت به نوعی اعطای وام به جاری شرکا تلقی می شود، اما از آن جا که بازدهی ندارد نمی توان آن را در فعالیت های سرمایه گذاری طبقه بندی کرد.

🔹این فعالیت می تواند از فعالیت هایی محسوب شود، که در طبقات پایینی صورت جریان وجوه نقد جایگاهی نداشته و باید در بخش فعالیت های عملیاتی طبقه بندی شود