✅ ثبت تسهیلات بانکی

برای ثبت اصل و فرع تسهیلات بانکی دریافت شده به طریقه ی زیر عمل می کنیم

? کدینگ حسابداری :

گروه حساب بدهی های کوتاه مدت
حساب کل تسهیلات مالی کوتاه مدت (مانده کل بستانکار است)
حساب معین ۱ تسهیلات مالی دریافتی (مانده کل بستانکار است)
حساب معین ۲ بهره سنوات آتی / پیش پرداخت بهره / بهره تحقق نیافته (مانده معین بدهکار است)

?معین ۱ ؛ تسهیلات مالی دریافتی :
اصل تسهیلات دریافتی به همراه کل بهره آن در زمان دریافت در این معین ثبت می گردد و هر زمان که پرداختی بابت وام انجام شود از این معین بازگشت داده می شود .

?معین ۲ ؛ بهره سنوات آتی :
((پیش پرداخت بهره)) یا ((بهره سنوات آتی)) یا ((بهره تحقق نیافته)) حساب معینی در زیر مجموعه حساب کل تسهیلات دریافتی مدت می باشد و ماهیت این حساب بر خلاف تسهیلات مالی که بستانکار است بدهکار می باشد ، این حساب با گذر زمان و در پایان سال مالی با منقضی شدن بهره تاثیر خود را بر روی حساب کل تسهیلات دریافتی گذاشته و در ترازنامه رقم بدهی شما از بابت تسهیلات را با اصل وام و بهره تحقق یافته آن نمایش می دهد .

? مثال : فرض کنیم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۸۸ مضاربه ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با بهره ۲۵% درصد و یکساله از بانک پارسیان دریافت نموده ایم ، که در پایان یک سال اصل و فرع با هم تسویه می گردد ؛

?ثبت دریافت وام :

گروه دارایی های جاری
کل موجودی نقد و بانک
معین موجودی نزد بانک ها ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تفصیلی پارسیان
سطح ۵ مضاربه

گروه بدهی های جاری
کل تسهیلات مالی کوتاه مدت
معین بهره سنوات آتی ۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تفصیلی پارسیان
سطح ۵ مضاربه

گروه بدهی های جاری
کل تسهیلات مالی کوتاه مدت
معین تسهیلات دریافتی ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تفصیلی پارسیان
سطح ۵ مضاربه
————————————————

اگر همین امروز بخواهیم ببینیم جقدر به بانک بدهکاریم حساب کل تسهیلات مالی به دلیل بدهکار و بستانکار شدن دو معین خود رقم ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال نمایش می دهد ،

تسهیلات مالی دریافتی
————————————
تسهیلات مالی دریافتی ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
بهره سنوات آتی (۲۵،۰۰۰،۰۰۰)
——————-
مانده حساب ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
——————-

در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۸ که به میزان ۱۵۹ روز از ۳۶۵ روز وام منقضی شده است ، ثبت زیر را می زنیم ،

۱۰،۸۹۰،۴۱۱ = ۱۵۹ * ۳۶۵ / ۲۵،۰۰۰،۰۰۰

کل هزینه های مالی
معین سود تضمین شده تسهیلات بانکی ۱۰،۸۹۰،۴۱۱

کل تسهیلات مالی کوتاه مدت
معین بهره سنوات آتی ۱۰،۸۹۰،۴۱۱
تفصیلی پارسیان
سطح ۵ مضاربه
————————————————

با توجه به بهره ای که تحقق یافته است در ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۸ حساب کل تسهیلات به صورت زیر می باشد :

تسهیلات مالی دریافتی
———————————
تسهیلات مالی دریافتی ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
بهره سنوات آتی (۱۴،۱۰۹،۵۸۹)
———————-
مانده حساب در ترازنامه ۱۱۰،۸۹۰،۴۱۱