هزینه هایی که شرکتها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد

1⃣ هزینه های جریمه بجز جریمه تاخیربانکی :
2⃣ هزینه ای نا مربوط به فعالیت شرکت:
3⃣ هزینه کمک و اعانات
4⃣ هزینه تبلیغات به دلیل عدم رعایت ماده 104 ق.م.م : به دلیل پرداخت نکردن مالیات تکلیفی.قبل از سال ۹۵
5⃣ هزینه مربوط به تعمیر داریی قابل استهلاک:
جز قیمت تمام شده دارایی است نه هزینه
6⃣ضایعات غیر متعارف:
7⃣ خساراتی که وجه آن از طرف بیمه جبران شده باشد
8⃣ هزینه تاسیس شرکت که زودتراز 10سال استهلاک شده باشد
9⃣ انجام مخارج بالاتر از حد نصاب قانونی