در چه مواردی بیمه بیکاری قطع می شود؟

مطابق قانون بیمه بیکاری، در موارد ذیل مقرری بیمه بیکاری قطع می شود:

1-زمانی که بیمه شده مجددا به کار مشغول شود.

2-بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

3-بیمه شده از قبول شغل تخصص خودو یا شغل مشابه خودداری ورزد.

4-بیمه شده ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

5-بیمه شده به کار بازگردد.‌