🔰 برگ دعوت هیأت (تعیین ، تغییر و ابلاغ وقت رسیدگی ، ارسال پرونده )

♻️بند 14- ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی

🔸وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مؤدی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ می گردد . (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی وموافقت امورهیأت حل اختلاف مالیاتی ، بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.)

♻️ بند 15 – اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیأت

🔹دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است ، پس از تعیین وقت ، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتباً به اطلاع آنان برساند .

✅تبصره – هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .