🌹نحوه حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

نحوه ثبت حسابداری 9% مالیات برارزش افزوده دردفاتر چگونه است؟
همچنین “عنوان حسابی” که در این رابطه در سایرحسابها و اسناد پرداختنی بایستی ایجاد شود چیست؟

۱ – خرید مواد به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال :
خرید ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده خرید ۶۰,۰۰۰
عوارض خرید ۳۰,۰۰۰
بستانکاران ۱,۰۹۰,۰۰۰

۲ – فروش محصول تولیدی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال :
بدهکاران ۱,۶۳۵,۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده فروش ۹۰,۰۰۰
عوارض فروش ۴۵,۰۰۰
فروش ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

فرض بفرمائید دوره مالیاتی سه ماهه اول شرکت فرضی به این دو عملیات خلاصه می شود :
تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید = ۶۰,۰۰۰ – ۹۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ ریال
تهاتر عوارض فروش و عوارض خرید = ۳۰,۰۰۰ – ۴۵,۰۰۰ = ۱۵,۰۰۰ ریال
———————
جمع بدهی قابل پرداخت دوره ۴۵,۰۰۰ ریال

  • اگر در دوره مذکور خرید داشته باشید ولی فروش خیر ، کل مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض خرید به عنوان مطالبات از سازمان امور مالیاتی قابل استرداد می باشد.
  • اگر در دوره مذکور خرید نداشته باشید و فقط فروش صورت گرفته باشد کل مبالغ دریافتی بابت مالیات و عوارض فروش به عنوان بدهی به سازمان امور مالیاتی لازم به پرداخت می باشد .

در این سیستم باید ۴ سرفصل مجزاء تعریف کنیم :
۱ – حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید
۲ – حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش
۳ – حساب عوارض خرید
۴ – حساب عوارض فروش

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای ۱ و ۳ بدهکار شود .

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای ۲ و ۴ بستانکار شود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این ۴ حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .

اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این ۴ حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .

کلیه وجوهات مربوط به مالیات VAT در خصوص مرجوعی های فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعی های خرید به حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید منظور می شوند .
البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همین شکل اخیر عمل می شود .

– این حسابها در چه حساب کل یا معین ایجاد بشه؟(یعنی پیش پرداخت؟ سپرده؟ یا ….؟) ممنون می شم برای هر ۴ حساب پیش گفته ( حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید، حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش– حساب عوارض خرید و حساب عوارض فروش)

۱-حسابهاواسنادپرداختنی
سایرحسابهاواسنادپرداختنی
سازمان امورمالیاتی
عوارض ومالیات ارزش افزوده فروش

۲-حسابهاواسناددریافتنی
سایرحسابهاواسناددریافتنی
سازمان امورمالیاتی
عوارض ومالیات ارزش افزوده خرید

۲- اگر خرید داشته باشیم و کالای خریداری شده در یکی از پروژه های شرکت مورد استفاده قرار بگیره ، جریان ثبت اون در پروژه به چه شکل خواهد شد.
برای پرداخت مالیات چه مساله ای پیش می آید ؟(به چه مقدار ؟)

بهای تمام شده خریدشما(بدون احتساب مالیات برارزش افزوده)به حساب پروژه ثبت وپس ازآماده واگذارشدن پروژه وبه نسبت صورتحساب صادره توسط شمامشمول9%مالیات ارزش افزوده وعوارض فروش وازطرف حساب شماوصول خواهدشدکه پس ازتهاترباحساب ارزش افزوده وعوارض خریدنسبت به مابه التفاوت اقدام خواهدشد .