🌐 دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت توسط کارفرما غیرقانونی است:

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:


🔹در قانون کار هیچ اشاره ای به اخذ ضمانت نکرده است. در قانون کار هم هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا چکی دریافت کند.

🔹از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم قضایی وقتی کارگر ادعا می کند که چک یا سفته ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند، ابطال آن اعلام می شود وکارفرما هم با این مدارک نمی تواند کاری انجام دهد.