✅ برنامه حسابرسی مالیاتی

🔹تطبیق تراز افتتاحی با تراز اختتامی سال قبل

🔹بررسی و ارزیابی روش‌های کنترل داخلی

🔹اخذ صورت کلیه اموال غیرمنقول

🔹رسیدگی به درآمدهای متفرقه

🔹رسیدگی به لیست‌های حقوق

🔹مشخصات مربوط به مؤسسهٔ مورد رسیدگی

🔹تطبیق تراز چهارستونی و اظهارنامه تسلیمی سال مورد رسیدگی با دفاتر

🔹بدهکاران، بستانکاران، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی

🔹مطابقت صورت‌حساب‌های بانکی با دفاتر

🔹رسیدگی به حساب صندوق

🔹پروانه‌های گمرکی وارداتی و صادراتی

🔹رسیدگی به موجودی‌های مواد و کالا

🔹رسیدگی به خریدهای خارجی رسیدگی به حساب خریدهای داخلی

🔹رسیدگی به قیمت تمام شده انواع کالا

🔹رسیدگی به حساب فروش

🔹اموال منقول و غیرمنقول و استهلاکات

🔹رسیدگی به هزینه‌ها

🔹درآمد و مالیات اشخاص ثالث

🔹بررسی دفاتر قانونی

🔹تشخیص درآمد مشمول مالیات