✅ برنامه حسابرسی مالیاتی

?تطبیق تراز افتتاحی با تراز اختتامی سال قبل

?بررسی و ارزیابی روش‌های کنترل داخلی

?اخذ صورت کلیه اموال غیرمنقول

?رسیدگی به درآمدهای متفرقه

?رسیدگی به لیست‌های حقوق

?مشخصات مربوط به مؤسسهٔ مورد رسیدگی

?تطبیق تراز چهارستونی و اظهارنامه تسلیمی سال مورد رسیدگی با دفاتر

?بدهکاران، بستانکاران، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی

?مطابقت صورت‌حساب‌های بانکی با دفاتر

?رسیدگی به حساب صندوق

?پروانه‌های گمرکی وارداتی و صادراتی

?رسیدگی به موجودی‌های مواد و کالا

?رسیدگی به خریدهای خارجی رسیدگی به حساب خریدهای داخلی

?رسیدگی به قیمت تمام شده انواع کالا

?رسیدگی به حساب فروش

?اموال منقول و غیرمنقول و استهلاکات

?رسیدگی به هزینه‌ها

?درآمد و مالیات اشخاص ثالث

?بررسی دفاتر قانونی

?تشخیص درآمد مشمول مالیات