تفاوت بازه زمانی در مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

اگر مودی مالیاتی از ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد در موعد مقرر خودداری نماید،یا مواردی را کتمان کرده باشد وبعد از مهلت مقرر شواهدی از مودی به دارایی برسدکه تا به حال از جانب مودی ارایه نشده باشد ممیز مالیاتی میتواند از متمم مالیاتی استفاده کند یعنی از زمان ارایه اظهارنامه تا پنج سال حق بررسی شواهد و مدارک جدید را دارا میباشد و میتواند بر اساس مدارک جدید مالیات جدید به همراه جرائمی که بابت کتمان درامد تعلق میگیرد را ازمودی دریافت کند وبعد ازگذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلقه مربوط به شواهد جدید قابل مطالبه نخواهد بود.

اما در قوانین مالیات بر ارزش افزوده چنین محدودیت زمانی وجود نداردو هر زمان ممیز مالیاتی مدارک جدیدی از مودی دریافت کند میتواند رسیدگی را انجام بدهد ومالیات وجرائم را مطالبه کند.

مودی مالیاتی، مکلف است تا ده سال مدارک را نگهداری ودر صورت درخواست ممیز انها را ارایه دهد.