افرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند:

🔰 صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری
🔰 بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی
🔰 اتباع خارجی
🔰 مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی
🔰 مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون‌شهری
🔰 مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی
🔰 مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما
🔰 بیمه خادمین مساجد
🔰 بیمه کارگران باربر
🔰 افراد شاغل در موسسات و شرکت‌های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند
🔰 شاغلین کارگاه‌های خانوادگی که به استناد ماده ١٨٨ قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه‌یک وی باشند (شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر)