افرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند:

? صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری
? بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی
? اتباع خارجی
? مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی
? مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون‌شهری
? مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی
? مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما
? بیمه خادمین مساجد
? بیمه کارگران باربر
? افراد شاغل در موسسات و شرکت‌های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند
? شاغلین کارگاه‌های خانوادگی که به استناد ماده ١٨٨ قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه‌یک وی باشند (شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر)