آیا کارفرما می تواند بعد از محاسبات حقوق ماهانه، از مبلغ دریافتی، عددی را بعنوان جریمه تاخیر کم کند؟

💠در قانون کار آیتمی تحت عنوان جریمه پیش بینی نشده است. برخی موارد در آیین نامه های انضباط کار هستند که نمی شود گفت جریمه اند و مبحث جداگانه ای دارند. در مورد تاخیر، در آیین نامه پیش بینی شده که بعنوان کسر ساعات کار هست و در صورت عدم وجود آیین نامه نیز کارفرما حق کسر ساعت کسر کار یا منظور نمودن به مرخصی کارگر را ( با درخواست وی ) دارد.