آیا ٣٠% حق بیمه به پرداخت هزینه غذا و ایاب و ذهاب تعلق می گیرد یا خیر؟

بر اساس بند ۵ ماده ٢ و ماده ٣٠ و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی هر گونه وجوه نقدی اعم از مستمر مانند هزینه غذا و ایاب ذهاب و غیر مستمر و همچنین وجوه غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه می باشد و کارفرما مکلف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت مواد قانونی یاد شده اقدام نماید.