✅❓آیا لیست بیمه با لیست مالیات تفاوت دارد؟

این دو لیست دارای موارد جدا از هم می باشد و باید به صورت جداگانه برای سازمان مربوطه ارسال شود.

🛑وجوه مشمول کسر حق بیمه

تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه است. بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه می باشد:

مزد، حقوق، دستمزد
مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل), اضافه کار,حق‌الزحمه, نوبتکاری,فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آورحق حضور در جلسات ,کار شب و فوق‌العاده کشیک , مزد ایام تعطیل و مرخصی , کمک هزینه مسکن , پاداش مستمر ,دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند.
دریافتی کارآموزان(در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاهها وجهی دریافت می کنند. ، ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می شود.


🛑وجوه مشمول مالیات بر حقوق

از کلیه دریافتی های کارگر (حقوق، اضافه کاری، حق اولاد، خوارو بار و مسکن ..)مالیات کسر می شود مگر در موارد زیر:
بازخرید ایام مرخصی
کمک هزینه عائله مندی
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
فوق العاده های بدی آب و هوا
عیدی
پاداش آخر سال
کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سوادآموزی
حق التضمین (کسرصندوق)
خسارت اخراج یا مزایای پایان کار
پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار