نکات مهم ثبت سند در حسابداری مقدماتی (اصول اولیه حسابداری)

ثبتهای سند؛

1- صندوق
سرمایه
بابت سرمایه گذاری اولیه

2- خرید اثاثه
بستانکاران
بابت خرید اثاثیه بطور نسیه

3- هزینه اجاره
صندوق
بابت پرداخت اجاره ماهانه

4-هزینه متفرقه
صندوق
بابت پرداخت هزینه های متفرقه

5-صندوق
درآمد
بابت دریافت درآمد

6- برداشت
صندوق
بابت برداشت شخصی از صندوق

7- بدهکاران
درآمد
بابت ارسال صورتحساب به بدهکاران (موسسه)

8- بستانکاران
صندوق
بابت پرداخت علی الحساب به بستانکاران

9- ملزومات
صندوق
بابت خرید ملزومات

10- پیش پرداخت بیمه
صندوق
بابت پرداخت حق بیمه یکساله

11-ملزومات
صندوق
بستانکاران
بابت خرید ملزومات بصورت نقد و نسیه

12-صندوق
بدهکاران
بابت وصول طلب از بدهکاران

13- برگشت از فروش
بدهکاران
بابت برگشت کالا

14- برگشت از فروش و تخفیفات
صندوق
بابت استرداد کالا به علت معیوب بودن

15-بستانکاران
صندوق **
بابت پرداخت بدهی به بستانکاران

✅نکته : حسابداری ما بر مبنای تعهدی است ، نه نقدی .

✅در حسابداری تعهدی هزینه ها به محض تحقق و درآمدها به محض تحمل در حسابها منعکس می شوند.