نکات در مورد مالیات

🔘 تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م : در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

⭕️ اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم شخص دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟

🔺در این صورت باید شخصی که اشتباهاً به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک لازم ضمن طرح پرونده در هیات حل اختلاف برابر تبصره یادشده برگ تشخیص مجدداً به نام مودی واقعی صادر و مالیات از وی مطالبه خواهد شد .

◾️ بخشنامه مالیاتی مرتبط

🔺شماره ۳۰/ ۴/ ۱۱۰۱۶/ ۵۳۲۹۶ تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۷۷🔺

《 ● بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفاً در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات با رعایت قسمت اخیر ماده ۲۳۸ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد ، قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده ۱۵۷ مورد بحث فاقد ” قید و حصر ” بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره ۲ ماده ۵۸ آئین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود .