فرمول محاسبه مقرری بیمه بیکاری چگونه است؟

مقرری بیمه بیکاری بر مبنای این فرمول خواهد بود: مقرری بیمه بیکاری بر مبنای میانگین ۵۵٪ مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار ( ظرف ۹۰ روز

آخر منتهی به بیکاری وی ) محاسبه می شود.

🔹اگر وی متاهل ( یا مجرد متکفل ) باشد به ازای هر فرد تحت تکفل ( تا سقف ۴ نفر ) مبلغ ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال به مقرری وی اضافه می شود. مشروط به اینکه این مبلغ

از ۸۰٪ میانگین مزد و مزایای مشمول کسور تامین اجتماعی فرد بیکار ( ظرف ۹۰ روز آخر منتهی به بیکاری وی ) بیشتر نشود