تعدیلات سنواتی

🔹تعدیلات سنواتی یعنی اصلاح سود و زیان انباشته ابتدای دورهکه عواملی از قبیل:
▪️اشتباهات ریاضی،
▪️اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری
▪️تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقیعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی،
▪️تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری،
▪️موارد تقلب و …منجر به ان میشود.
🔸اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره ی جاری منظور میگردد.
🔸در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی مزبور را کاهش دهد.
🔹اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال یا سالهای قبل به چنین منظوری دست یافت.


⬅️ درنتیجه، مانده افتتاحیه سود یا زیان انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.
🔹تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات همچنین به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس میشود .