معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست و چگونه محاسبه میشود؟

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق، یکی از معافیت‎های مالیات حقوق است./.

🔺معافیت‎های مالیات حقوق است که در بند ۲ بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. این بخش‎نامه در خصوص حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی و مربوط به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‎های مستقیم است.

💠معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارمندان باید محاسبه و به همراه سایر موارد معاف از حقوق و مزایا شخص کسرشود تا حقوق و مزایای مشمول مالیات به دست آید. متن کامل بند ۲ بخشنامه ذکر شده به شرح زیر است:

🔹“کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند”

🔺در ادامه محاسبه معافیت مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر را بابت شخصی که حقوق و مزایای مشمول بیمه او ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است در دو حالت توضیح می‎دهیم:

🔹حالت اول – معافیت دو هفتم مربوط به شخص بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است:

▪️در این حالت ابتدا باید حق بیمه به شرح زیر محاسبه شود:

▫️الف – حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال ۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۰% × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰

🔺ب- بیمه بیکاری معادل ۳% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال ۷۵۰/۰۰۰ = %۳ × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰

🔻پ- بیمه سهم کارمند معادل ۷% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال ۱/۷۵۰/۰۰۰ = %۷ × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰

♦️پس از محاسبه حق بیمه سهم کارمند باید مبلغ حق بیمه سهم کارگر (کارمند) را در دو هفتم ضرب کنیم تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق به دست آید:

ریال ۵۰۰/۰۰۰ = ۲/۷ × ۱/۷۵۰/۰۰۰

🔹بعد از به دست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول بیمه به شرح زیر محاسبه می‎شود:

۴/۵۰۰/۰۰۰ = ۵۰۰/۰۰۰ – ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ حقوق و مزایای مشمول مالیات

۴/۵۰۰/۰۰۰ = ۱۰% × ۴/۵۰۰/۰۰۰ مالیات حقوق یک ماه

🔺در صورت در نظر نگرفتن معافیت دو هفتم حق بیمه مالیات حقوق شخص به شرح زیر محاسبه می‎شد:

۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ حقوق و مزایای مشمول مالیات

۵۰۰/۰۰۰ = ۱۰% × ۵/۰۰۰/۰۰۰ مالیات حقوق یک ماه

💠حالت دوم – معافیت مربوط به شخص بیمه شده سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی است:

🔹در این حالت نیازی به محاسبه سهم دو هفتم بیمه نیست و کارفرما باید کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را به همراه معافیت‎های مالیات حقوق، از حقوق و مزایای وی کسر و نسبت به محاسبه مالیات اقدام کند.

❗️نکته:

۱- محاسبه معافیت دو هفتم بیمه فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.

۲- بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می‎توانند از معافیت استفاده کنند.

۳- شرط استفاده از این معافیت ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می‎باشد.