روش های شناسایی مطالبات_مشکوک_الوصول:

💠۱) روش بررسی موردی: در این روش حسابدار، تک تک حسابهای دریافتنی را بررسی نموده و آن قسمت از حساب ها که مشکوک الوصول می باشند را در دفاتر ثبت می کند.

✍🏻 توجه داشته باشیم که این روش زمانی مفید است که تعداد حساب های دریافتنی محدود باشد.

✍🏻 مثال: جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه ای را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدلازم برای مطالبات مشکوک الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطلاعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول؟

✍🏻 درصد امکان وصول مبلغ طلب نام مشتری:
موسسه رهنما ۱۰۰٪ مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
سعیدی ۷۵٪ مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ریال
حمیدی ۹۰٪ مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال
مرادی ۸۰٪ مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
بازرگانی کاوه ۱۰۰٪ مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

✍🏻 پاسخ:
۲۰۰،۰۰۰= ٪۲۵ × ۸۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰= ٪۱۰ × ۵۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰= ٪۲۰ × ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴۵۰،۰۰۰ = ۲۰۰،۰۰۰ + ۵۰،۰۰۰ + ۲۰۰،۰۰۰

▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۴۵۰،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۴۵۰،۰۰۰

💠۲) روش تجزیه سنی:

✍🏻 در این روش حسابدار تمامی حساب های دریافتنی را براساس تاریخ سررسید در جدولی مرتب می کند و از حساب هایی که مدت زمان کمتری از تاریخ سررسید آنها گذشته یا هنوز تاریخ سررسیدشان نرسیده با درصد کمتری مطالبات مشکوک الوصول شناسایی می کند ولی از حسابهایی که از تاریخ سررسیدشان مدت زمان بیشتری گذشته، درصد بیشتری مطالبات مشکوک الوصول شناسایی نموده و در دفاتر ثبت می کند.

✍🏻 مثال:
موسسه ای جهت درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روش تجزیه سنی را مورد استفاده قرار می دهند .جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه همچنین مدت سپری شده از سررسید را نشان می دهند.

✍🏻 پاسخ:
۱۰۰ = ٪۵ × ۲،۰۰۰
۵۰۰ = ٪۱۰ × ۵،۰۰۰
۲۰۰ = ٪۲۰ × ۱،۰۰۰
۲،۰۰۰ = ٪۵۰ × ۴،۰۰۰
۲،۸۰۰ = ۱۰۰ + ۵۰۰ + ۲۰۰ + ۲،۰۰۰

▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۲،۸۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۲،۸۰۰

💠۳) روش درصدی از فروش های نسیه:

✍🏻 در این روش حسابدار براساس تجربه در هر دوره مالی درصدی از مانده حساب فروش نسیه خالص را به عنوان مشکوک الوصول شناسایی نموده و در دفاتر ثبت می کند.

✍🏻 مثال:
مجموع فروش های سالانه موسسه ای ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که ۳۰ درصد آن نقد و مابقی نسیه است. این موسسه همه ساله معادل ۳ درصد فروش های نسیه خود رابرای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره درنظر می گیرد. مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم؟

✍🏻 پاسخ:
۱۱،۲۰۰،۰۰۰ = ٪۷۰ × ۱۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۳۶،۰۰۰ = ٪۳ × ۱۱،۲۰۰،۰۰۰

▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۳۳۶،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۳۳۶،۰۰۰

💠۴) روش درصدی از مانده حساب های دریافتنی:

✍🏻 در این روش حسابدار براساس تجربه در هر دوره مالی درصدی از مانده حساب های دریافتنی را مشکوک الوصول شناسایی نموده و در دفاتر ثبت می کند.

✍🏻 مثال:
مانده حسابهای دریافتنی موسسه بازرگانی ایران درپایان دوره مالی ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. این موسسه همه ساله معادل ۵ درصد مانده حسابهای دریافتنی خود برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره در نظر می گیرد.
مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم برای حسابهای دریافتنی؟

✍🏻 پاسخ:
۷۰۰،۰۰۰ = ٪۵ × ۱۴،۰۰۰،۰۰۰

▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۷۰۰،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۷۰۰،۰۰۰