اگریک لیست حقوق اصلا مالیات نداشته باشد باز هم لیست برای دارایی باید ارسال کرد؟

بله حتما حتی درصورت نداشتن مالیات لیست بایدارسال شود.
در صورت عدم ارسال مشمول جریمه عدم ارائه لیست موضوع ماده 197 خواهید شد.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنان بستگی دارد و این مدت برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ٣۶ ماه و برای بیمه شدگان متأهل یا متکفل حداکثر۵٠ ماه می باشد.