مالیات خریداران سکه

? دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه با توجه به دستورالعمل اصلاحی مورخ ۱۸/ ۳/ ۱۴۰۰ ( تا ۱۵۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹

?تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد

?از ۶ سکه تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه، ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع

?از ۱۶ سکه تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان مالیات مقطوع

?از ۲۶ سکه تا ۱۵۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

?مهلت پرداخت مالیات مقطوع حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ می باشد و قابل تقسیط تا چهارماه به صورت مساوی هم خواهد بود.