مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف ۳ ساله برای قراردادهای موقت

🔸پیش نویس تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی قراردادهای موقت در کمیته روابط کار بررسی شد اما با مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف قراردادهای موقت روبرو شد.

🔸این پیشنهاد به آن معنا است که در مشاغلی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت ۳ سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی کار منعقد شود.