مالیات صاحبان املاک مسکونی خالی

? بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی

?۱۱ . در یکسال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه های خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، ماخذ محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه درآن درج می شود.

?۱۲ . در مواردی که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات جدیدی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بدست آید که موجب افزایش مالیات مطالبه شده قبلی شود، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه اقدام خواهد شد.

?۱۳ . در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد. ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد.

?۱۴ . در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله فصل وصول وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی – هر کدام مقدم باشد – قابل وصول خواهد بود .