پرسش و پاسخ شماره ۱۲۰ کمیته فنی سازمان حسابرسی به تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰