پرسش و پاسخ شماره ۱۱۹ کمیته فنی سازمان حسابرسی

آیا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، منجر به تغییر در منابع می شود تا بتوان آن را در تعیین میانگین موزون تعداد سهام عادی از تاریخ افزایش سرمایه در نظر گرفت؟