مالیات مستغلات یا اجاره دست اول:

مالیاتی است که به درآمد املاک و مستغلاتی که از طرف مالک به اجاره واگذار می شودتعلق میگیرد، در واقع موجر مالک می باشد.

مالیات اجاره داری دست دوم:

هرگاه مستاجر محل مورد اجاره را به غیر به اجاره واگذار نماید مشمول مالیات اجاره داری دست دوم می باشد، در واقع موجر مالک نمی باشد و مبنای محاسبه مالیات مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی در اجاره دست دوم می باشد. در نظر داشته باشید چنانچه نوع اجاره دریافتی شما دست دوم باشد، قادر به استفاده از معافیت های مورد اشاره در اظهارنامه املاک اجاره ای نخواهید بود