دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات دولت

موضوع بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور