ابلاغیه هیئت وزیران به سازمان تامین اجتماعی در خصوص

استفاده از اطلاعات هویتی و عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی در حد نیازاستفاده از اطلاعات هویتی و عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی در حد نیاز