تصویبنامه در خصوص ضرایب حقوق

حذف عبارتی از تبصره الحاقی به بند ۶ تصویبنامه درخصوص؛

تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰